Så skapar vi ett hållbart samhälle

Valet närmar sig med stormsteg och tryggheten i våra bostadsområden har seglat upp som en viktig fråga. Det är bra. Människor har rätten att vara trygga i sina hem och i sitt bostadsområde. Fler synliga poliser är dock bara en del av lösningen. Vi måste också se människors vardag med en hög arbetslöshet i flera kommundelar och hur trångboddheten har ökat. Det skapar naturligtvis problem om ungdomar inte längre tror att de ska få ett arbete och en framtid. Men det måste inte vara så. Vi behöver en hållbar politik som ger alla människor möjligheter att drömma och uppfylla sina drömmar. Därför behövs fler hem, hyresrätter som människor har råd att efterfråga. Om viljan och engagemanget finns är jag säker på att detta går att genomföra.  

Bostadspolitik är ett stort och komplext politikområde, som innefattar flera delar som samverkar med varandra. Det handlar om samhällsplanering och om en ekonomisk politik som möjliggör för alla att få tillgång till ett bra och tryggt boende. Det handlar också om boendemiljö och att man konsekvent ser till barnens behov, samt om kommunala och privata bostadsbolagens roller, om regler för upprustning och hyror och om miljö- och trafikfrågor.

Simon Safari

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

“Framför allt handlar det om politisk vilja.”

Det behövs en kraftfull bostadspolitik för Stockholmsregionen och i kommunerna. Bostadssituationen i regionen har under en längre tid präglats av bostadsbrist. Det har varit lågt bostadsbyggande och en minskad andel hyresrätter under alldeles för lång tid. Detta bland annat på grund av ombildningar, höga nyproduktionshyror, ökade boendekostnader och brister i hyresgästinflytande. Men också ibland orimligt höga krav på betalningsförmåga hos bostadssökande. Detta samtidigt som lönsamheten för fastighetsägare är mycket god.

Konsekvenserna av denna bostadssituation är att unga har mycket svårt att kunna flytta hemifrån och starta sina liv. Människor som fått erbjudande om anställning eller utbildningsplats tvingas tacka nej. Alltför många tvingas även flytta efter upprustning då man inte har råd att bo kvar. Otrygga och dyra boendevillkor som inneboende eller med rivningskontrakt samt andrahands- och tredjehandsboende blir det val många tvingas vända sig till. Både individ och samhälle drabbas hårt.

Det mest grundläggande i en bostadspolitik för Stockholmsregionen måste vara det goda boendet för alla människor, med ett särskilt fokus på hushåll med måttliga och låga inkomster. Eftersom deras möjligheter till ett bra boende minskar alltmer.

Jag menar att Stockholmsregionens politiker; de kommunala, regionala och nationella, framför allt riksdagsledamöterna från Stockholm, måste ta sitt ansvar och se till att bostadsbristen byggs bort. Det behövs en aktiv markpolitik, marken är en förutsättning för bostadsbyggande, och vilken syn politikerna har på den och hur den ska användas är avgörande för bostadspolitiken i Stockholmsregionen. Det handlar om politisk vilja.

Bostaden är inte en produkt vilken som helst utan en rättighet som ingår i kommunernas bostadsförsörjningsansvar och därmed i samhällsplaneringen. Kommunerna ska ha bostadsförsörjningsprogram. De ska visa planerad omfattning av bostadsbyggandet och hur kommunen ska tillgodose bostadsbehoven för alla befolkningsgrupper i kommunen. Staten måste tillsammans med kommunerna ta ansvar. Det är så vi skapar ett hållbart samhälle.

Jag är säkert på att vi har stora möjligheter att få till en väl fungerande bostadspolitik i Stockholmsregionen, nu är det upp till oss att påverka framtidens politiska beslut.

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm