Fredag den 18 januari släppte riksdagen fram Stefan Löfven (S) som statsminister. Han bildar en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Centerpartiet och Liberalerna. Till grund för regeringens politik ligger en överenskommelse mellan fyra nämnda partier som dessa förhandlat fram och enats om.

Överenskommelsen innehåller några punkter (totalt 73) där bostadspolitiken får sägas vara i fokus, bland annat ska fri hyressättning vid nybyggnation införas och förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras. Två andra punkter med koppling till Stockholmsregionen är att lägenheternas kvalitet och läge ska få ett större genomslag i hyressättningen och att investeringsstöden för hyresrätter görs om. Under måndagen 21 januari blev det också klart att Per Bolund (MP) blev bostadsminister i den nya regeringen.

Hur lägenheternas kvalitet och läge ska påverka hyressättningen är en fråga Hyresgästföreningen hanterar i vårt arbete med systematisk hyressättning, det som kallas Stockholmshyra. Vi som part tar här vårt ansvar tillsammans med de andra större parterna. Fastighetsägarna Stockholm har istället valt andra vägar i sitt påverkansarbete. För oss är det viktigt att det pågående arbetet med Stockholmshyra fortskrider och intensifieras. Av regeringsöverenskommelsen framgår att en kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån. Vad en kommission skulle kunna tillföra i detta pågående arbete är oklart. Hyresgästföreningen avvaktar utformningen av direktiven.

Investeringsstöden för hyresrätter görs om på så sätt att de koncentreras och effektiviseras samt riktas om mot hyresrätter i hela landet. Att investeringsstöden i och med överenskommelsen återinförs är bra, en viktig princip vunnen över blockgränsen att stöd till bostadsbyggande är en uppgift för staten. Hur stöden ska koncentreras och effektiviseras är oklart. Hyresgästföreningen avvaktar vad detta innebär. Kopplingen till Stockholmsregionen handlar om skrivningen om att stöden riktas om mot hyresrätter i hela landet. Det har tidigare framkommit att intresset för investeringsstödet varit lågt i regionen, bland annat för att den i villkoren för stödet angivna normhyran inte är anpassad efter storstadsregionens förutsättningar. En rimlig tolkning av överenskommelsen är därför att investeringsstöden görs om så att de även ska fungera för Stockholmsregionen.

Henrik Ludvigsson 
Bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen region Stockholm

Hyresgästföreningen tycker att den nya regeringens beslut om att införa marknadshyror i nyproduktion är helt fel väg att gå. Vill du läsa mer om vad vi tycker i frågan besök vår nationella hemsida.