Stockholms läns landsting har nu antagit den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den är vägledande för kommunerna, inte bindande. Nedan följer en kort sammanfattning av planen.

Fram till 2050 beräknas länets invånarantal öka till ca 3,4 miljoner, vilket motsvarar en ökning på nästan 50 procent. Det kan jämföras med en beräknad befolkningsökning i hela Sverige på ca 27 procent. Bostadsbristen i Stockholmsregionen är idag omfattande, och beror bl a på ett konjunkturkänsligt och efterfrågestyrt bostadsbyggande som inte möter hela bostadsbehovet.

Minst 22 000 bostäder per år behöver tillkomma till 2030. 2016 färdigställdes 16 240 bostäder. Till 2050 behövs ca 600 000 nya bostäder i länet. Ansvaret för bostadsförsörjningen är i nuläget delat mellan stat och kommuner.

Stockholmsregionen är segregerad och graden av segregation har ökat sedan mitten av 1990-talet. Ekonomin är den tydligaste segregationsfaktorn: låginkomsttagare bor i stor utsträckning nära andra låginkomsttagare och höginkomsttagare bor i ännu större utsträckning i närheten av andra höginkomsttagare.

Det är intressant att notera att landstinget inte framhåller kommunernas ansvar för bostadsbristen utan istället ett bostadsbyggande som är i händerna på marknaden. Inte ett ord om att kommunerna har alla möjligheter att ta kontrollen över detta bostadsbyggande. Landstinget lägger bostadsförsörjningsansvaret även på staten. Landstinget vet att bostadsbyggandet behöver öka men är inte tydliga med att nyproduktionen nått sin topp och ser ut att minska framöver.