Allas rätt till ett hem är en rättighet som för många bara är vackra ord.

Hemlösheten i Sverige och Stockholm ökar, och byter skepnad. Från att länge ha kopplats till missbruk och psykisk ohälsa, handlar det i dag i hög grad om bostadsbrist för resurssvaga grupper i samhället.
Stockholms Stadsmission berättar om hur de möter ett ökande antal barn och barnfamiljer som är i behov av akut stöd. Att sakna boende är bekymmersamt oavsett vem du är, eftersom det leder till ett utanförskap. Men barn och unga som lever i socialt utanförskap löper dessutom högre risk att som vuxna drabbas av ohälsa, arbetslöshet och fattigdom.

Hyresgästföreningen arbetar för fler hyresrätter till en rimlig kostnad. Bygg mer och bygg för dem som behöver är vår uppmaning! Rätten till bostad är en grundläggande mänsklig rättighet som måste bli mer än bara vackra ord!

Vill du stödja Stockholms Stadsmissions arbete för dem som idag lider av akut hemlöshet? Besök: https://www.stadsmissionen.se/ge-stod