Hyresgästföreningen arbetar för allas rätt till ett hem. Bland annat verkar vi för bevarandet av hyresrätten, för att öka byggtakten på nya hyresrätter och för att hyror ska vara rimliga. Vi anser att bostadspolitiken är en del av välfärden och borde jämställas med skola- vård- och omsorgsfrågan.

Varje barn har rätt till en bostad. Det slås fast i Barnkonventionens 27:e artikel. Barnkonventionen anger också att varje barn har rätt till trygghet, lek och vila. Trots det lever många barn med osäkra boendeformer.

Utan en fast punkt i form av ett hem, är det svårare för en förälder att tillgodose barnets behov. Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina rättigheter förverkligade. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta hand om sina barn på bästa sätt. Vår svenska grundlag och kommunallag anger att ansvaret för bostadsförsörjningen vilar på samhället och framförallt kommunen. Allmännyttan, de kommunala bostadsbolagen, är kommunernas viktigaste verktyg för att kunna ta detta bostadsförsörjningsansvar, och göra verklighet av allas rätt till en bostad.

Drygt 620 000 individer står i bostadskö i Stockholmsregionen och allt fler hyresgäster bor på osäkra rivnings- och andrahandskontrakt. I många fall ingår barn i bilden.

Barnkonventionen trädde i kraft den 2 september 1990. Barnkonventionen är förutom en deklaration om idéer även ett lagligt bindande dokument som övervakas av FN:s barnrättskommitté. I Sverige röstade Sveriges riksdag den 13 juni 2018 ja till att göra barnkonventionen till lag.

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Bris ger stöd direkt och indirekt till barn, mobiliserar samhället för barnets rättigheter samt påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Stöd gärna Bris viktiga arbete, skänk en gåva så här i juletid.

Swisha din gåva till 9015041 eller gå in på https://www.bris.se/stod-bris/julgava/